สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
  คู่มือการใช้งาน
สำหรับนักศึกษา
2.ขอลงทะเบียนเรียน-โดยมีหน่วยกิตสูง-หรือต่ำกว่าระเบียบ
3.ขอโอน-หรือ-เทียบโอนรายวิชา-กรณีเคยศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้า-มอ
4.หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
6.ขอผ่อนผันการสอบ
7.ชำระค่าธรรมเนียม-ขอลงทะเบียน-ขอเพิ่มวิชา-กรณีพิเศษ-เลยระยะเวลา
8.ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
9.ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10.ขอลาพักการศึกษา
11.ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล-คำนำหน้า
12.ขอโอนย้ายสถาบันการศึกษา
13.ขอย้ายคณะ
14.ขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
15.ขอย้ายสาขาวิชาโทต่างคณะ
16.ขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท-ภายในคณะ
 
สำหรับอาจารย์
1.แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา
2.ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน
3.แบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน
4.แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
5.ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-สถานที่เรียน
6.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
7.แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
8.แบบให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์-I
9.แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน
10.ใบระดับขั้น.doc
11.ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-การสอบ